Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1 và 2/2020 TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM
KHÓA HỌC LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC A1 Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 13/1 và 17/2 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC

 

 Cấp tốc sáng A1.2  8h30->12h
 Lớp T7/CN 13h30->16h45 29/2
Bán cấp tốc tối  Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  18h -> 21h 2/1 và 17/2
Bán cấp tốc tối A1.2  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 10/2 và 20/2
Bán cấp tốc tối  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 18/2
 Lớp T7/CN A1.2 Chiều T7/CN  13h30->16h45 4/1 và 11/1
KHÓA HỌC A2  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6  8h30 -> 12h 10/2 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
 Cấp tốc chiều A2.2 13h30 -> 17h 6/2
Cấp tốc tối 18h -> 21h
Bán cấp tốc tối A2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h->21h 9/1
Bán cấp tốc Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 18h->21h 6/1 và 24/2
Cấp tốc tối A2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 18/2
Lớp t7-CN A2.2 Chiều chủ nhật 13h30 -> 17h 23/2
KHÓA HỌC B1  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 10/2 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
Cấp tốc sáng B1.2 8h30 -> 12h 6/1
Cấp tốc chiều 13h30->16h45 28/2
 Bán cấp tốc sáng Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  8h30 -> 12h
 Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h->21h 11/1
Bán cấp tốc tối Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  18h -> 21h
 Lớp t7-chủ nhật Chiều thứ 7 – Chiều CN  13h30 -> 17h
KHÓA HỌC B2 Cấp tốc Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 100% GV NGƯỜI ĐỨC
Bán cấp tốc B2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ7 13h -> 17h
 KHÓA HỌC C1 Bán cấp tốc 2/4/6 18h -> 21h  Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN THI A1 Bán cấp tốc 2/4/6 hoặc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN GIAO TIẾP Bán cấp tốc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN NGỮ PHÁP Bán cấp tốc 2/4/6 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN THI B1  Bán cấp tốc sáng 2/4/6 Thường xuyên