Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn

LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2020 TẠI TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM
KHÓA HỌC LỚP LỊCH HỌC GIỜ HỌC KHAI GIẢNG GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC A1 Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 16/3 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC

 

 Cấp tốc chiều  13h30->16h45 16/3
 Cấp tốc sáng A1.2 13h30->16h45 23/3
Bán cấp tốc tối  Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  18h -> 21h 23/3
Bán cấp tốc tối A1.2  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 3/3
Bán cấp tốc tối  Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 17/3
 Lớp T7/CN A1.2 Chiều T7/CN  13h30->16h45 1/3
KHÓA HỌC A2  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6  8h30 -> 12h 16/3 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
 Cấp tốc sáng A2.2 8h30 -> 12h 10/3
Cấp tốc tối 18h -> 21h
Bán cấp tốc tối A2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h->21h
Bán cấp tốc tối Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6 18h->21h 16/3
Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7 18h -> 21h 3/3 và 10/3
Lớp t7-CN A2.2 Chiều chủ nhật 13h30 -> 17h 8/3
KHÓA HỌC B1  Cấp tốc sáng Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 2/3 và 9/3 GV NGƯỜI VIỆT VÀ GV NGƯỜI ĐỨC
Cấp tốc sáng B1.2 8h30 -> 12h
Cấp tốc chiều 13h30->16h45 16/3
 Bán cấp tốc sáng Thứ 2/Thứ 4/Thứ 6  8h30 -> 12h
 Bán cấp tốc tối Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h->21h 16/3
Bán cấp tốc tối B1.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ 7  18h -> 21h 24/3
 Lớp t7-chủ nhật Chiều thứ 7 – Chiều CN  13h30 -> 17h
KHÓA HỌC B2 Cấp tốc Từ thứ 2 đến thứ 6 8h30 -> 12h 100% GV NGƯỜI ĐỨC
Bán cấp tốc B2.2 Thứ 3/Thứ 5/Thứ7 13h -> 17h
 KHÓA HỌC C1 Bán cấp tốc 2/4/6 18h -> 21h  Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN THI A1 Bán cấp tốc 2/4/6 hoặc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN GIAO TIẾP Bán cấp tốc 3/5/7 18h->21h Thường xuyên 100% GV NGƯỜI ĐỨC
LUYỆN NGỮ PHÁP Bán cấp tốc 2/4/6 18h->21h Thường xuyên
LUYỆN THI B1  Bán cấp tốc sáng 2/4/6 Thường xuyên