Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn Số 3 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận

3 Kiến thức cần biết khi học tiếng Đức A1 online

A1 là trình độ đầu tiên bạn phải đạt được trong tiếng Đức. Sau đây Tiếng Đức Nhân Tâm sẽ hướng dẫn bạn cách học tiếng Đức online A1.

Ngữ pháp

Phần ngữ pháp là một trong những phần quan trọng nhất mà bắt buộc bạn phải nắm nếu muốn học tốt tiếng Đức. Sau đây Tiếng Đức Nhân Tâm sẽ giới thiệu bạn 20 ngữ pháp cơ bản cần nhớ ở trình độ A1.

I. Verbkonjugation

Cách dùng:

Động từ bất quy tắc:

 • Ngôi “ich” bỏ -en thêm e
 • Ngôi “du” bỏ -en thêm -st
 • Ngôi “er/sie/es/ihr” bỏ -en thay bằng -t
 • Ngôi “wir/Sie/sie” giữ nguyên động từ

Động từ bất quy tắc: chú ý chia động từ ở ngôi du và er/sie/es

 • Biến đổi nguyên âm “e” thành “ie” hoặc thành “i”
 • Biến đổi nguyên âm “a”, “ä

II. Verbposition

Cách dùng:

 • Với câu hỏi có từ hỏi (W-Frage) động từ ở vị trí thứ 2.
 • Với câu hỏi không có từ hỏi (Ja-Nein Frage) động từ ở vị trí thứ nhất
 • Với câu kể động từ nằm ở vị trí thứ 2

III. Artikel im Nominativ ( Mạo từ ở cách 1 –  đóng vai trò chủ ngữ)

Cách dùng:

 • Cách 1: đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu, mạo từ xác định chính là giống của danh từ.
 • Giống “der”: Những danh từ chỉ hướng (der Süd, der Nord).., chỉ nghề cho đàn ông (der Lehrer) , chỉ mùa, tháng (der Frühling ,der Sommer) , hoặc phần lớn danh từ có đuôi -er/ -ling/, -en/, -ich/…(der Teppich, der Himmel,..)
 • Giống “das”: Những danh từ chỉ màu sắc (das Blau) , có nguồn gốc nước ngoài, xuất phát từ động từ nguyên thể (das Lernen, das Essen), hoặc các danh từ có đuôi -o/-chen/-lein -tum/,… (das Datum, das Mädchen,..)
 • Giống “die” : Những danh từ chỉ nghề của phụ nữ (die Lehrerin, die Ärztin), hầu hết các loại trái cây (die Banane, die Tomate,..), và các danh từ có đuôi -e/, -ung/, -heit/, -keit/, -schaft/,……. (die Gesundheit, die Katze,..)

IV. Präteritum von sein und haben (Quá khứ động từ “sein” und “haben”)

Cách dùng:

 • Trong thì Präteritum ngôi “ich” và ngôi thứ 3 chia số ít chia giống nhau.
 • Diễn tả hành động xảy ra ở quá khứ

sein -> waren + Ort/Beruf/Adj

haben -> hatten + Nomen

 

sein – waren haben – hatten
ich/er/sie/es war hatte
wir/Sie/sie waren hatten
ihr wart hattet

 

V. Artikel im Akkusativ

Cách dùng:

 • Trong Akkusativ chỉ có giống der là thay đổi (chuyển thành den)
 • Đóng vai trò tân ngữ trong câu

 

bestimmter Artikel unbestimmer Artikel Verneinung
den einen keinen
die eine keine
das ein kein
die X keine

 

VI. Possessivartikel im Nominativ (Mạo từ sở hữu cách 1)

 • Mạo từ sở hữu luôn phải có một danh từ đi kèm
 • Mạo từ sở hữu biến đổi phụ thuộc vào giống của danh từ đứng sau

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Đức hay dành cho người mới bắt đầu học A1 

 

VII. Possessivartikel im Akkusativ (Mạo từ sở hữu ở cách 4)

Cách dùng:

 • Mạo từ sở hữu ở cách 4 đi kèm với danh từ đóng vai trò tân ngữ trong câu
 • Mạo từ sở hữu ở tân ngữ cách 4 chỉ biến đổi khi đi kèm với danh từ giống đực
 • Cần lưu ý mạo từ sở hữu ở ngôi “ihr” mạo từ sở hữu ở giống đực biến đổi thành “euren”

 

den die das die(PL)
ich meinen meine mein meine
du deinen diene dein diene
er/es seinen seine sein seine
sie(sg) ihren ihre ihr ihre
wir unseren unsere unser unsere
Ihr euren eure euer eure
Sie Ihren Ihre Ihr Ihre
sie(PL) ihren ihre ihr ihre

 

VIII. Fragesätze und Präpositionen (Câu hỏi với từ hỏi và giới từ)

Cách dùng:

 • Giới từ um chỉ đi với giờ
 • Giới từ am đi với ngày, buổi, thứ
 • Giới từ im đi với tháng và mùa

IX. Trennbare Verben (Động từ tách)

Cách dùng:

 • Động từ tách là những động từ có các tiền tố như sau: an-, auf-, aus-, ein-, -los, um-, umw…
 • Khi xuất hiện động từ tách ghép thì động từ gốc chia theo chủ ngữ và đứng với vị trí như một động từ thường, còn tiền tố tách ra và chuyển xuống cuối câu.

X. Dativ (Tân ngữ cách 3)

Cách dùng:

 • Tân ngữ cách 3 được sử dụng đi kèm với một số động từ: helfen, gratulieren, zuhören…
 • aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, außer, gegenüber.

 

bestimmte Artikel unbestimmte Artikel Verneinung
der – dem

die – der

das – dem

die(PL) – den

ein – einem

eine – einer

ein – einem

kein – keinem

keinne – keiner

kein – keinem

kiene (PL) – keinen

 

XI. Ordnungszahlen (Số thứ tự)

Cách dùng:

 • Các số thứ tự từ 1-19 có kết thúc bằng đuôi -te  (Nominativ) -ten (Dativ có mạo từ đi cùng). Từ 20 trở đi có đuôi -ste/-sten.

 

XII. Modalverben im Präsens (Động từ khuyết thiếu ở hiện tại đơn)

Cách dùng:

 • Động từ khuyết thiếu: müssen, sollen, dürfen, können, wollen, möchten, mögen.
 • Động từ khuyết thiếu ở ngôi ich và ngôi thứ 3 số ít (er/sie/es) chia giống nhau.

 

XIII. Verneinung mit “nicht” (Phủ định với “nicht”)

Cách dùng:

 • Đứng sau động từ đã được chia theo ngôi
 • Đứng sau tân ngữ Akkusativ
 • Đứng sau trạng từ chỉ thời gian.
 • Đứng trước trạng từ chỉ nơi chốn

 

XIV. Beantwortung von negativen Fragen (Trả lời cho câu hỏi có chứa yếu tố phủ định)

Cách dùng:

Khi câu hỏi không có từ hỏi và có chứa yếu tố phủ định (nitch/kein) thì câu trả lời chúng ta có 2 cách:

 • Sử dụng Nein khi đồng ý với ý kiến của người hỏi
 • Sử dụng Doch (có chứ) khi phải đối lại với ý kiến của người hỏi.

 

XV. Perfekt (Thì quá khứ Perfekt)

Cách dùng:

Perfekt được cấu thành theo cấu trúc:

sein/haben… + Partizip II

Trợ động từ “haben”  làm trợ động từ cho hầu hết các động từ chỉ sự chuyển động (fahren,laufen, gehen…), các động từ chỉ sự thay đổi trạng thái (Passieren, bleiben, werden…)

 

XVI. Fragewort “welch-” (từ hỏi “welch-”)

Cách dùng:

 • Từ hỏi Welch- luôn cần một danh từ đứng sau
 • Từ hỏi Welch- biến đổi dựa vào vai trò của danh từ đứng trong câu.

 

Nominativ Akkusativ
Welcher + N(der)

Welches + N(das)

Welche + N(die/PL)

Welchen

Welches

Welche

XVII. Komparativ und Superlativ (So sánh hơn và so sánh nhất)

Cách dùng:

 • So sánh hơn dùng để so sánh 2 tính chất của sự vật hoặc sự việc và hay sử dụng kèm theo với als:

S+V+Komparativ+…+als+…

 • So sánh hơn nhất:

S+V+am+Superlativ

 

Komparativ Superlativ
viel – mehr

gut – besser

gern – lieber

am meisten

am besten

am liebsten

 

XVIII. Adjektivendung im Akkusativ (Đuôi tính từ tân ngữ cách 4)

Cách dùng:

Đuôi tính từ ở Akkusativ với mạo từ đi cùng chú ý giống đực và số nhiều chia giống nhau (-en)

Đuôi tính từ ở giống trung có mạo từ đi cùng và giống cái (die/eine) chia giống nhau (-e)

 

der/einen die/eine das/ein Die(PL)
-en -e -e/es -en

 

XIX. Demonstrativartikel (Mạo từ chỉ định)

Mạo từ chỉ định bắt buộc phải có kèm theo một danh từ đứng sau

Mạo từ chỉ định chia theo giống của danh từ đứng sau

 

Nominativ Akkusativ
dieser + N(der)

dieses + N(das)

diese + N(die/PL)

diesen

dieses

diese

 

XX. Imperativ (Mệnh lệnh thức)

Cách dùng:

 • Sử dụng cho 3 ngôi (du/ihr/Sie)
 • Động từ đứng đầu câu hoặc sau bitte
 • Lưu ý các động từ tách ghép cũng tách tiền tố như bình thường
 • Các động từ bất quy tắc (e-ie/i) cũng phải được biến đổi theo ở ngôi “du”

Các bạn nên áp dụng các ngữ pháp vào bài tập để có kết quả học tập tiếng Đức tốt hơn

 

Luyện nghe và nói

Luyen nghe tieng Duc

Luyện nghe tiếng Đức

Luyen noi tieng Duc

Luyện nói tiếng Đức

Về phần kiến thức này của  A1 sẽ tập trung xoay quanh các chủ đề quen thuộc: Giới thiệu bản thân, gia đình, vật dụng xung quanh,… Khá là đơn giản nếu bạn trau dồi hằng ngày. Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về 2 kỹ năng này thì hãy nhấp vào link dưới.

Xem thêm: 

 

Luyện từ vựng

Untitled Design (2)

Luyện từ vựng

Bạn có thể luyện từ vựng ở trong bất kỳ lúc nào trong quá trình học. Ví dụ đối với kỹ năng nghe, bạn có thể note các từ vựng chưa hiểu rồi tra lại; Hay lúc luyện nói bạn gặp một từ khó bạn cũng có thể tra lại vừa học được từ vừa học được cách phát âm.

Bạn có thể sử dụng flashcards để có thể đem học ở bất cứ đâu. Việc tăng tần suất học sẽ giúp bạn nhớ kiến thức lâu hơn

Ngoài ra bạn có thể luyện từ vựng trên các web, app về học tiếng Đức

Các chủ đề từ vựng của A1 sẽ không quá nặng. Chủ yếu xoay quanh bản thân, nội thất và nghề nghiệp chỉ cần bạn có một sự tập trung thì học A1 sẽ nhanh thôi.

 

Học tiếng Đức online tại Tiếng Đức Nhân Tâm có gì đặc biệt?

giao vien Nhan Tam

Trung tâm giảng dạy và tư vấn du học nghề Tiếng Đức Nhân Tâm

Tiếng Đức Nhân Tâm là nơi đào tạo và tư vấn du học nghề Đức với nhiều năm kinh nghiệm. Đã và đang đào tạo hàng nghìn học viên đạt chứng chỉ và thực hiện ước mơ du học nghề Đức.

Ngoài các lớp học trực tiếp, Nhân Tâm đã mở rộng thêm các lớp học tiếng Đức online.

Lớp tiếng Đức online tại Nhân Tâm ưu điểm:

 • Lớp học chỉ từ 8 – 10 học viên, đảm bảo chất lượng tốt nhất
 • Học phí rẻ nhất thị trường
 • Hình thức học thông qua Google meet đơn giản, dễ truy cập
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển
 • Dễ dàng xem lại bài học để củng cố kiến thức

Học tiếng Đức online là hình thức học ngày càng phổ biến hiện nay. Đặc biệt người học có thể tự học tại nhà thông qua các trang web mà không mất phí. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới bắt đầu thì nên tìm hiểu thêm về các khóa học trực tuyến tại trung tâm để được giáo viên hướng dẫn chi tiết. 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm chương trình du học nghề Đức của trung tâm Tiếng Đức Nhân Tâm tại: http://duhocducnhantam.edu.vn/

 

>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 

TIẾNG ĐỨC NHÂN TÂM

Số 3 Cù Lao, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Phone: (028) 221 308 99

Hotline: 0973 56 42 42

Email: info@tiengducnhantam.edu.vn

Website: www.tiengducnhantam.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tiengducnhantam

Youtube: Tiếng Đức Nhân Tâm