Menu
0973 56 42 42 - (028) 221 308 99 info@tiengducnhantam.edu.vn

Lịch Thi Viện Goethe Hà Nội Năm 2019

Kỳ thi SD1 – A1 và kỳ thi A2 tiếng Đức

NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE
13.-14.03

16.-17.04

14.-15.05

03.-04.06

16.-17.07

08.-09.08

03.-04.09

16.-17.10

13.-14.11

11.-12.12

05.03

05.04

06.05

24.05

08.07

31.07

23.08

08.10

05.11

27.11

28.02

02.04

02.05

21.05

03.07

26.07

20.08

02.10

30.10

24.11

Kỳ Thi B1 tiếng Đức

NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE
04.-08.03

18.-22.03

06.-10.05

27.-31.05

17.-21.06

01.-05.07

22.-26.07

19.-23.08

09.-13.09

23.-27.09

21.-25.10

04.-08.11

18.-22.11

02.-06.12

16.-20.12

22.02

08.03

23.04

17.05

07.06

21.06

12.07

09.08

29.08

13.09

11.10

25.10

08.11

22.11

28.11

19.02

05.03

18.04

14.05

04.06

18.06

09.07

06.08

26.08

10.09

08.10

22.10

05.11

19.11

25.11

Kỳ Thi B2 tiếng Đức

NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE
26.-28.02

10.-12.04

05.-07.06

24.-26.07 (L+H)

05.-07.08

25.-27.09 (L+H)

29.-31.10

27.-29.11

18.-20.12

18.02

02.04

28.05

16.07

26.07

17.09

21.10

19.11

29.11

13.02

28.03

23.05

11.07

23.07

12.09

16.10

14.11

26.11

Kỳ Thi C1 tiếng Đức

NGÀY THI HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ ONLINE
26.-28.02

10.-12.04

05.-07.06

05.-07.08

29.-31.10

27.-29.11

18.02

02.04

28.05

26.07

21.10

19.11

13.02

28.03

23.05

23.07

16.10

14.11